30 datových sad nalezeno

Formáty: XLSX

Filtrovat výsledky
 • Rozdělení hlášených případů ohrožení nemocí z povolání podle CZ NACE a podle ...

  Rozdělení hlášených případů ohrožení nemocí z povolání podle CZ NACE a podle krajů vzniku v letech 2016-2021
 • Rozdělení hlášených případů nemocí z povolání podle CZ NACE a podle krajů vzniku

  Rozdělení hlášených případů nemocí z povolání podle CZ NACE a podle krajů vzniku v letech 2016-2023
 • Závažné pracovní úrazy žen

  Zde jsou uváděny závažné pracovní úrazy sledovaných věkových skupin žen (počty) za posledních deset let (2013-2022) dohromady a zvlášť po jednotlivých letech (tabulka č. 21)...
 • Pracovní úrazovost

  Vývoj pracovní úrazovosti dle krajů v České republice v letech 2014-2022
 • Smrtelná pracovní úrazovost

  Vývoj smrtelné pracovní úrazovosti dle krajů v České republice v letech 2014-2022
 • Ocenění Bezpečný podnik

  Program „Bezpečný podnik“, má za cíl především zvýšit u právnických a podnikajících fyzických osob (dále jen právní subjekt) úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,...
 • Doprava

  Kontrolní činnost v dopravě byla orientována na kontrolu plnění povinností zaměstnavatelů, kteří mají vlastní vozový park, určený k převozu osob nebo zboží. Předmětem kontrolní...
 • Kontroly v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

  Cílem kontrol prováděných na úseku BOZP na základě podnětů bylo zjistit stav úrovně bezpečnosti práce u zaměstnavatelů, kteří byli předmětem podání. Přestože orgány inspekce...
 • Oblast zaměstnanosti

  kontroly nelegálního zaměstnávání občanů ČR a cizinců, kontroly zastřeného zprostředkování zaměstnání, kontroly poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, kontroly...
 • Chemický průmysl

  Kontrola zaměstnavatelů, kteří na svých pracovištích nakládají s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi (dále jen nebezpečné látky), byla zařazena mezi kontrolované oblasti, a...
 • Lesnictví a dřevozpracující průmysl

  Činnosti související s těžbou a následným zpracováním dříví patří k pracovním činnostem se značným ohrožením života a zdraví. Důvodem je, že většina prací v lesním hospodářství...
 • Integrovaná inspekce podle zákona č. 224_2015 Sb., o prevenci závažných havárií

  Integrovaná inspekce podle zákona č. 224_2015 Sb., o prevenci závažných havárií
 • Plynová zařízení

  Kontrolní činnost v této oblasti byla v roce 2018 zaměřena na dodržování právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečného provozu plynových zařízení v různých oblastech...
 • Nebezpečné látky

  Kontrola zaměstnavatelů, kteří na svých pracovištích nakládají s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi (obecně řečeno s nebezpečnými látkami), byla v roce 2021 opět zařazena...
 • Elektrická zařízení

  Vzhledem ke svému rozšíření a používání nabývají elektrická zařízení s běžnými napětími charakter téměř všeobecných technických zařízení a u uživatelů dochází ke snížení...
 • Zdvihací zařízení

  V návaznosti na závažná kontrolní zjištění z předcházejícího období v oblasti ZZ, např. nevyhodnocení konkrétních rizik, dále nezpracování konkrétního systému bezpečné práce,...
 • Terciární sféra

  Kontrolní činnost v oblasti terciární sféry byla v roce 2020 zaměřena na kontrolu zajišťování BOZP v rámci vybraných služeb vůči veřejnosti. Konkrétně tak na malé a střední...
 • Program BP

  Program Bezpečný podnik je dlouhodobě zařazován mezi hlavní oblasti SÚIP a zároveň je i jedním z cílů Národní politiky BOZP. Realizací programu Bezpečný podnik lze dosáhnout...
 • Projektové dokumentace a kolaudační řízení

  Projektové dokumentace Kontroly projektových dokumentací se zaměřovaly zvláště na obsahovou stránku předkládaných projektových dokumentací z hlediska zajištění BOZP. Dokumentace...
 • Stavebnictví

  Staveniště je stále jedním z nejrizikovějších pracovišť, na kterém se potkáváme s pracovními činnostmi, které obsahují rizika z mnoha odvětví. K tomu přispívá i různá zkušenost...
Tento katalog je také dostupný prostřednictvím API (see Dokumentace API).