22 datových sad nalezeno

Formáty: XLSX

Filtrovat výsledky
 • Ocenění Bezpečný podnik

  Program „Bezpečný podnik“, má za cíl především zvýšit u právnických a podnikajících fyzických osob (dále jen právní subjekt) úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,...
 • Obyvatelstvo v ČR

  Statistická data týkající se struktury obyvatelstva v České republice
 • Pracovní úrazovost

  Vývoj pracovní úrazovosti dle krajů v České republice v letech 2014-2020
 • Smrtelná pracovní úrazovost

  Vývoj smrtelné pracovní úrazovosti dle krajů v České republice v letech 2014-2020
 • Integrovaná inspekce podle zákona č. 224_2015 Sb., o prevenci závažných havárií

  Integrovaná inspekce podle zákona č. 224_2015 Sb., o prevenci závažných havárií
 • Program BP

  Program Bezpečný podnik je dlouhodobě zařazován mezi hlavní oblasti SÚIP a zároveň je i jedním z cílů Národní politiky BOZP. Realizací programu Bezpečný podnik lze dosáhnout...
 • Lesnictví a dřevozpracující průmysl

  Činnosti související s těžbou a následným zpracováním dříví patří k pracovním činnostem se značným ohrožením života a zdraví. Důvodem je, že většina prací v lesním hospodářství...
 • Terciární sféra

  Kontrolní činnost v oblasti terciární sféry byla v roce 2020 zaměřena na kontrolu zajišťování BOZP v rámci vybraných služeb vůči veřejnosti. Konkrétně tak na malé a střední...
 • Chemický průmysl

  Kontrola zaměstnavatelů, kteří na svých pracovištích nakládají s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi (dále jen nebezpečné látky), byla zařazena mezi kontrolované oblasti, a...
 • Kontroly v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

  Cílem kontrol prováděných na úseku BOZP na základě podnětů bylo zjistit stav úrovně bezpečnosti práce u zaměstnavatelů, kteří byli předmětem podání. Přestože orgány inspekce...
 • Podnik podporující zdraví

  Soutěž podnik podporující zdraví vyhlašuje každoročně hlavní hygienik ČR, organizaci zajišťuje Státní zdravotní ústav – Centrum hygieny práce a pracovního lékařství. V rámci...
 • Instituce k BOZP

  Adresář KHS, krajských úřadů práce, HZS a OIP
 • Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE)

  NACE je akronym pro statistickou klasifikaci ekonomických činností, kterou používá Evropská unie (resp. Evropská společenství) od roku 1970. NACE vytváří rámec pro statistická...
 • Rozdělení hlášených případů ohrožení nemocí z povolání podle CZ NACE a podle ...

  Rozdělení hlášených případů ohrožení nemocí z povolání podle CZ NACE a podle krajů vzniku v letech 2015-2019
 • Doprava

  Kontrolní činnost v dopravě byla orientována na kontrolu plnění povinností zaměstnavatelů, kteří mají vlastní vozový park, určený k převozu osob nebo zboží. Předmětem kontrolní...
 • Zpracovatelský průmysl

  Ve zpracovatelském průmyslu, zejména v hutních a strojírenských provozech je zaměstnáno velké množství zaměstnanců. Z informačního systému o pracovních úrazech, vedeném SÚIP,...
 • Zemědělství a potravinářství

  Při provozování strojů a technických zařízení (dále jen zařízení) v zemědělství, ale i v potravinářském průmyslu, se při kontrolách stále častěji setkáváme se skutečností, že ze...
 • Stavebnictví

  Staveniště je stále jedním z nejrizikovějších pracovišť, na kterém se potkáváme s pracovními činnostmi, které obsahují rizika z mnoha odvětví. K tomu přispívá i různá zkušenost...
 • Projektové dokumentace a kolaudační řízení

  Projektové dokumentace Kontroly projektových dokumentací se zaměřovaly zvláště na obsahovou stránku předkládaných projektových dokumentací z hlediska zajištění BOZP. Dokumentace...
 • Oblast zaměstnanosti

  Kontrolní činnost na tomto úseku inspekce byla v roce 2019 zaměřena především na pět hlavních oblastí: − kontroly rovného zacházení a zákazu diskriminace při uplatňování práva...
Tento katalog je také dostupný prostřednictvím API (see Dokumentace API).