Projektové dokumentace a kolaudační řízení

Projektové dokumentace

Kontroly projektových dokumentací se zaměřovaly zvláště na obsahovou stránku předkládaných projektových dokumentací z hlediska zajištění BOZP.

Dokumentace byly posuzovány z hlediska způsobu zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení pro výstavbu a budoucí provoz. Při posuzování projektové dokumentace staveb bylo zjišťováno, zda jsou vyloučena nebo na nejnižší dosažitelnou míru snížena rizika možného ohrožení zdraví a života osob, tj. zda tato řešení splňují bezpečnostní požadavky, které se vztahují na danou stavbu, zvláště pak:

− protokol o stanovení vnějších vlivů,

− stavebně technické řešení konstrukčních částí stavby z hlediska dodržení obecných technických požadavků na výstavbu, včetně užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace,

− nároky na zdroje energie a jejich kapacity, včetně řešení v případě jejich výpadku,

− údaje o nadzemních a podzemních stavbách (včetně inženýrských sítí) na stavebním pozemku a pozemcích sousedních, včetně stávajících ochranných pásem,

− řešení napojení stavby na stávající inženýrské sítě (sítě technického vybavení),

− u staveb s provozním, výrobním nebo technickým zařízením údaje o tomto zařízení a řešení skladování a vnitřní dopravy, včetně ploch pro obsluhu, údržbu a opravy,

− opatření k zajištění BOZP, stanovené na základě zhodnocení všech předvídatelných rizik možného ohrožení zaměstnanců a jiných osob při budoucím provozu,

− umístění a prostorové uspořádání strojů (zařízení), popřípadě jejich souborů,

− způsob odvádění odpadních látek a emisí,

− podmínky pro zhotovení elektrických instalací (stanovení vnějších vlivů),

− zabezpečovací, pojistná a regulační zařízení,

− údaje o způsobilosti stavby (během výstavby i provozu) řešit mimořádné situace při vzniku nehodové události, únikové východy, stabilní zařízení k likvidaci následků událostí (např. záchytné jímky apod.),

− konstrukční řešení, popř. opatření umožňující bezpečnou obsluhu, údržbu nebo opravu stavby v době jejího užívání (např. kotvicí místa pro pomocné stavební konstrukce, technické konstrukce, popř. OOPP proti pádu z výšky, pohyblivé pracovní plošiny,

přístupy k nadstřešním částem stavby, jako jsou komíny, zařízení vzduchotechniky, chladicí zařízení, čištění světlíků apod.),

− způsob zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení pro výstavbu a budoucí provoz.

Kontroly projektových dokumentací se zaměřovaly zvláště na obsahovou stránku předkládaných projektových dokumentací z hlediska zajištění BOZP.

Kolaudační řízení

Při řízení k vydání kolaudačního souhlasu uplatňovali inspektoři OIP požadavky právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti práce, a to zejména zda:

− byly odstraněny nedostatky zjištěné při posouzení projektové dokumentace stavby,

− byly odstraněny nedostatky vyplývající ze změn realizovaných v průběhu výstavby,

− stavba je provedena podle schváleného projektu a případné změny jsou vyznačeny v původní projektové dokumentaci,

− provedení stavby odpovídá požadavkům právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti práce,

− umístění a prostorové uspořádání strojů (zařízení), popř. jejich souborů, včetně dopravních a manipulačních ploch a ploch pro obsluhu a údržbu odpovídá požadavkům právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti práce,

− jsou realizována opatření k zajištění bezpečnosti práce, stanovená na základě zhodnocení všech předvídatelných rizik možného ohrožení zaměstnanců, popř. jiných osob či majetku,

− jsou realizována konstrukční řešení, popř. opatření umožňující bezpečnou obsluhu, údržbu nebo opravu stavby (její části) po dobu jejího užívání,

− jsou funkční ochranná zařízení,

− jsou provedeny všechny příslušné revize a zkoušky instalovaného zařízení.

Data a zdroje

Doplňující informace

Pole Hodnota
Zdroj www.suip.cz
Autor SÚIP
Správce VÚBP
Naposledy aktualizováno 2 Prosinec 2022, 13:19 (CET)
Vytvořeno 11 Prosinec 2020, 10:29 (CET)
Periodicita aktualizace roční
Časové pokrytí 2018-2021