Terciární sféra

  • Kontrolní činnost v oblasti terciární sféry byla v roce 2020 zaměřena na kontrolu zajišťování BOZP v rámci vybraných služeb vůči veřejnosti. Konkrétně tak na malé a střední prodejny stavebnin, mimo velké obchodní řetězce (obecně tzv. stavebniny), koupelnová studia, středně velké prodejny železářství a půjčovny stavebního nářadí, včetně toho elektrického. Ve všech uvedených subjektech musela být dodržena podmínka manipulace a skladování zboží a materiálů (manipulační jednotky) v jejich prostorách. Zaměření na dané subjekty vycházelo i z důvodu určení, zda byla v dané době dostatečně vyhodnocena rizika, a to zejména z pohledu zvolených pracovních postupů, pracovně technologických postupů vyplývajících z MPBP, velikostí, technických stavů a úklidů pracovišť zahrnujících vnitřní, ale i často vnější provozní plochy skladů, u kterých musely být vypracovány „Místní řády skladů“, včetně řešení otázek pohybu osob na pracovištích, dopravy na pracovištích a vlastního zacházení zaměstnanců s manipulačními jednotkami. Kontrolní činnost nebyla zaměřena na jiné prodejny (obchody), na OSVČ a na subjekty, které provozovaly závody a činnosti k výrobě stavebního a jiného materiálu. Určení velikosti subjektů vyplývalo i z důvodu vykonání komplexnější kontrolní činnosti BOZP a zároveň i zohlednění vůči realizaci dalších stanovených úkolů jiných specializací na úseku inspekce BOZP.

  • Kontrolní činnost v oblasti terciární sféry byla v roce 2019 zaměřena na kontrolu zajišťování BOZP ve školách a školských zařízeních s praktickým vyučováním, ve vzdělávacích a sportovních střediscích a také na kontrolu subjektů, u kterých byly v minulosti ohlášeny úrazy žáků a studentů při praktickém vyučování a praktické přípravě. Dále byly kontroly v oblasti terciární sféry zaměřeny na subjekty, kde byla prováděna ruční manipulace včetně skladování, jako např. v archivech, skladech knih a muzeích.

Uvedené zaměření kontrol vycházelo ze stálé pracovní úrazovosti ve zmíněných oblastech a dále ze zvyšujícího se počtu ohlášených úrazů žáků a studentů při praktickém vyučování a přípravě. Neznalost nebo nedodržování předpisů k zajištění BOZP se negativně odráží nejen na pracovní úrazovosti zaměstnanců, ale i žáků a studentů při praktických vyučováních, což bylo rovněž zjišťováno v předešlých letech při kontrolách dodržování předpisů v souvislosti se vznikem „školních úrazů“.

  • Kontrolní činnost v oblasti terciární sféry byla v roce 2018 směřována zejména na dodržování právních předpisů k zajištění bezpečnosti práce a provozu technických zařízení ve sféře služeb, a to se zaměřením na úklidové služby, technické služby, prádelny, čistírny a sklenářství. Zadání tohoto úkolu vycházelo ze stále poměrně vysoké pracovní úrazovosti v oblasti služeb. Zmíněné malé podnikající subjekty, ale i OSVČ provádějící různé pracovní činnosti, spadající do sféry služeb, mají často nízkou úroveň vědomí o BOZP a rizicích, kterým jsou vystaveni, vnímají je mnohdy jako zbytečně zdržující od práce. V současné době se setkáváme u těchto subjektů s výkonem práce na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, kdy zaměstnanec je zaměstnáván na určitou pracovní činnost, např. na práce spojené s úklidem, údržbou, opravou, kdy je ze strany zaměstnavatele ústně a jen v obecné formě poučen, co má dělat, avšak již není seznámen s předpisy k zajištění BOZP. Neznalost, případně nedodržování předpisů k zajištění BOZP se negativně odráží na pracovní úrazovosti zaměstnanců.

Data a zdroje

Doplňující informace

Pole Hodnota
Zdroj www.suip.cz
Autor SÚIP
Správce VÚBP
Naposledy aktualizováno 2 Prosinec 2022, 12:17 (CET)
Vytvořeno 11 Prosinec 2020, 10:55 (CET)
Periodicita aktualizace roční
Časové pokrytí 2018-2021