Stavebnictví

Staveniště je stále jedním z nejrizikovějších pracovišť, na kterém se potkáváme s pracovními činnostmi, které obsahují rizika z mnoha odvětví. K tomu přispívá i různá zkušenost a kvalita zhotovitelů staveb. K nejvyššímu počtu smrtelných pracovních úrazů a úrazů vyžadujících hospitalizaci delší než 5 dnů stále dochází při pracích ve výškách, kde je zdrojem úrazu pád z výšky nebo do hloubky, dále pak propadnutí střešní krytinou nebo sesutí z volného okraje. Smrtelné pracovní úrazy při pádu z výšky již několik let představují kolem 60% všech

smrtelných pracovních úrazů ve stavebnictví. Na dalších místech vykazují nejvyšší úrazovost ve stavebnictví zemní práce (práce v nezajištěných výkopech) a dále vysoká úrazovost je při manipulaci s materiálem na staveništi a montážní práce (práce neprováděné v souladu s bezpečnostními požadavky). Ke zvýšení úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví při výstavbě a snížení existujících pracovních rizik, které se podílejí na pracovní úrazovosti, patří i zavedení koordinátora bezpečnosti při práci na staveništi a další povinnosti, které s tím souvisí.

Kontroly byly provedeny u malých a středních subjektů, zejména pak u subjektů, kde byly při minulých kontrolách zjištěny nedostatky z hlediska bezpečnosti práce, včetně kontrol OSVČ. U hlavních dodavatelů a dalších významných dodavatelských subjektů velkých investičních celků a u subjektů vybraných na základě zaslaných oznámení o zahájení prací s přihlédnutím k pracím a činnostem se zvýšeným ohrožením života a zdraví, které na staveništi byly prováděny. Dále pak u subjektů se zvýšenou úrazovostí a u subjektů, u kterých nebyla kontrola delší dobu provedena.

Data a zdroje

Doplňující informace

Pole Hodnota
Zdroj www.suip.cz
Autor SÚIP
Správce VÚBP
Naposledy aktualizováno 2 Prosinec 2022, 13:13 (CET)
Vytvořeno 11 Prosinec 2020, 10:47 (CET)
Periodicita aktualizace roční
Časové pokrytí 2018-2021