Doprava

Kontrolní činnost v dopravě byla orientována na kontrolu plnění povinností zaměstnavatelů, kteří mají vlastní vozový park, určený k převozu osob nebo zboží. Předmětem kontrolní činnosti byla kontrola dodržování předpisů při organizování BOZP, přijímání opatření k předcházení rizikům, seznamování zaměstnanců s předpisy k zajištění bezpečnosti práce pro konkrétní pracovní pozice i pracovní činnosti prováděné na pracovišti, dodržování pokynů výrobců techniky dle návodů k obsluze a údržbě, ověřování odborné a zdravotní způsobilosti řidičů a dále pak organizování pracovní doby zaměstnanců. Důraz byl kladen na prevenci rizik a prosazování bezpečnějších a zdravějších podmínek na pracovišti, které souvisí se zlepšováním kvality pracovních míst a pracovních podmínek. S ohledem na vyšší věkový průměr řidičů z povolání a současný stav našich pozemních komunikací, včetně hustoty provozu na těchto komunikacích, bylo nutno přistoupit i ke kontrole organizování pracovní doby. Je zřejmé, že právě únava může být významným faktorem, ovlivňujícím i bezpečnost dalších účastníků silničního provozu. Proto byl kladen důraz na organizování pracovní doby řidičů, zejména ve vztahu k odpočinku mezi směnami a odpočinku v týdnu.

Data a zdroje

Doplňující informace

Pole Hodnota
Zdroj www.suip.cz
Autor SÚIP
Správce VÚBP
Naposledy aktualizováno 23 Červen 2023, 09:51 (CEST)
Vytvořeno 11 Prosinec 2020, 11:14 (CET)
Periodicita aktualizace roční
Časové pokrytí 2018-2022