O projektu

Prosinec 31, 2020

Výzkumná potřeba IP V03-S4 – Vývoj webové aplikace postavené na platformě otevřených dat k problematice bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP)

Cílem výzkumného úkolu bylo vytvoření veřejně dostupné webové aplikace postavené na otevřených datech, které lze využít pro analýzy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prevenci rizik.

Alt text


Dosažené výsledky

Souhrnná výzkumná zpráva o problematice otevřených dat

Zpráva poskytuje pohled do problematiky otevřených dat. Zabývá se definicí a charakteristikou pojmu otevřená data, zmiňuje přínosy, které z otevírání dat plynou, a popisuje proces publikování otevřených dat. Zmiňuje aktivity v České republice, včetně výzkumných projektů, a popisuje Národní katalog otevřených dat. Další část zprávy je pak věnována aktivitám a iniciativám na mezinárodní úrovni. Zmíněna je celá řada mezinárodních iniciativ, které se zasazují o propagaci a rozvoj otevřeného vládnutí, kam zveřejňování dat patří. Zastoupeny jsou i dva mezinárodní indexy, které mapují snahy jednotlivých zemí či regionů a umožňují jejich srovnání. Detailněji jsou pak zmapovány činnosti Evropské unie, která jednoznačně podporuje snahy vedoucí k otevírání dat nejen orgánů a institucí EU, ale motivuje i vlády a instituce na členské úrovni. Závěrečná část je věnována oblasti BOZP a poskytuje přehled zdrojů, kde lze v současné době nalézt otevřené datové sady týkající se této oblasti.

Webová aplikace BOZP Kraje – http://opendata.vubp.cz

Webová aplikace BOZP Kraje využívá volně dostupných otevřených datových sad, které jsou zpracovány v lokálním datovém katalogu, a umožňuje jejich vizualizaci ve formě různých tematických dashboardů. Dashboardy zpracovávají statistická data, která se dotýkají oblasti BOZP, a to jednak na úrovni celé ČR, ale také na úrovni jednotlivých krajů ČR. Jedná se především o pracovní úrazovost, nemoci z povolání, inspekční činnost atd. Vizualizovaná data poskytují uživateli komplexní statistickou informaci pro dané geografické oblasti. Data mohou uživatelům sloužit jako podkladový materiál při tvorbě různých strategických dokumentů, které řeší problematiku BOZP v praxi.

Metodika pro nastavení, chod a aktualizaci specifické webové aplikace BOZP Kraje postavené na otevřených datech

Cílem metodiky je poskytnout pracovní postup pro nastavení, chod a aktualizaci specifické webové aplikace BOZP Kraje postavené na otevřených datech. Webová aplikace BOZP Kraje využívá 2 softwarové platformy, jednak je to CKAN pro tvorbu katalogu otevřených dat, a dále Tableau, které je využíváno pro datové analýzy a tvorbu vizualizačních dashboardů. CKAN tvoří datovou základu pro vizualizace v podobě tematických dashboardů.

Odborný recenzovaný článek Využití otevřených dat pro prezentaci a vizualizaci informací z oblasti BOZP

Cílem článku je představit výzkumný úkol Vývoj webové aplikace postavené na platformě otevřených dat k problematice bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), který se zabývá využitím a vizualizací otevřených dat pro podporu analýz v oblasti BOZP. V úvodní části seznamuje čtenáře s definicí a charakteristikou otevřených dat, uvádí počáteční východiska a vize pro tvorbu webové aplikace postavené na platformě otevřených dat a diskutuje o problémech, se kterými se řešitelé při získávání dat potýkají. V závěru jsou pak představeny vizualizace dat z oblasti BOZP, které vytváří Evropská agentura pro BOZP a nadace Eurofound.


Alt text Alt text

Webová aplikace byla finančně podpořena z institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na léta 2018−2022 a je součástí výzkumného úkolu V03-S4 – Vývoj webové aplikace postavené na platformě otevřených dat k problematice bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), řešeného Výzkumným ústavem bezpečnosti práce, v. v. i., v letech 2019–2020.

Toto dílo podléhá licenci Creative Commons [Uveďte původ – Neužívejte komerčně] 4.0 Mezinárodní veřejná licence.

Alt text