Kontroly plynových zařízení v roce 2022

URL: http://opendata.vubp.cz/dataset/3205fd4d-a1c2-406e-8d31-384928596384/resource/95470020-cead-4e73-9cb7-424c6ff05ab2/download/plynova-zarizeni_kontroly_2022.xlsx

Při kontrolách v oblastech provozu PZ se stále setkáváme se skutečností, že ze strany zaměstnavatelů a také OSVČ není řádně zajišťováno jejich bezpečné provozování. Specifická nebezpečí vytváří u PZ především podmínky dané umístěním zařízení v konkrétním prostředí a způsob provozu. Inspektoři z OIP při kontrolní činnosti těchto zařízení se zvýšenou mírou ohrožení života a zdraví, ohrožení majetku jednotlivých vlastníků, mezi které řadíme i PZ, napomáhají provozovatelům najít optimální míru rizika při provozu PZ a tím také vytvářet takové podmínky, aby PZ nepatřila mezi zařízení, která se významným způsobem podílejí na vzniku nehodových událostí a havárií. Na druhou stranu je nutné cílenou kontrolní činností, popřípadě také sankcemi, eliminovat nezodpovědný přístup některých provozovatelů PZ, ale také případnou nedbalost při montážích PZ. Vzhledem k vysoké rizikovosti provozu těchto PZ, které mohou vést ke vzniku velmi závažné nehodové události, bylo také v roce 2022 nadále nezbytné zajistit kontroly v těchto oblastech. Zejména bylo nutné věnovat se komplexnímu zajištění kontrolní, servisní a revizní činnosti na provozovaných PZ. Dále rovněž souběžně byly kontrolovány odborné a zdravotní způsobilosti obsluh, prokazatelné a systémové odstraňování závad především z revizních a servisních činností. Při kontrolách provozních dokumentací byl hlavní důraz kladen na aktuálnost, srozumitelnost, konkrétnost dokumentací, a hlavně na místní provozní řády (dále jen „MPŘ“).

Kontroly byly zaměřeny zejména na: • vyhledávání a hodnocení rizik při provozu PZ včetně oblasti poskytování OOPP obsluze PZ, • odborné a zdravotní způsobilosti osob pověřených obsluhou a údržbou zařízení, • vedení provozních dokumentací a provádění jejich aktualizací – provozní řády, provozní deníky, doklady o kvalifikaci osob, harmonogram revizí, • stanovení opatření pro případ zdolávání mimořádných událostí spojených s provozem PZ, • zajištění bezpečných stavů provozovaných PZ pravidelně prováděnými kontrolami, revizemi, údržbou, servisem a odpovídající odbornou úroveň dokladů z kontrol a revizí, • zajištění bezpečných přístupů pro pracovníky provádějící kontroly, revize, zkoušky, obsluhu a údržbu zařízení, • zabezpečení dostatečných přívodů spalovacího a větracího vzduchu v objektech, kde jsou provozována PZ, • vybavení přívodních potrubí plynu předepsanými armaturami, nepoužívání pro jiné účely, než pro které jsou určena, provedení dostatečné protikorozní ochrany, značení protékajícího média, označení uzávěrů plynu a zajištění bezpečného přístupu, • platná osvědčení a oprávnění subjektů dle provozovaných zařízení.

V rámci plnění této kontrolní činnosti bylo OIP provedeno celkem 601 kontrol, při kterých bylo zjištěno celkem 2 136 porušení a vydáno celkem 192 TOO. Z celkového počtu provedených kontrol u 121 kontrol nebylo zjištěno porušení právních předpisů. Níže uvedené tabulky obsahují bližší údaje vyplývající z provedené kontrolní činnosti.

Zakomponovat

Toto zobrazení zdroje není v tento okamžik k dispozici. Pro více informací klikněte zde.

Stáhnout zdroj

Další informace

Pole Hodnota
Datum aktualizace dat Červen 20, 2023
Datum aktualizace metadat Červen 20, 2023
Vytvořeno Červen 20, 2023
Formát application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Licence Creative Commons Uveďte autora
createdpřed 12 měsíci
formatXLSX
has viewsTrue
id95470020-cead-4e73-9cb7-424c6ff05ab2
last modifiedpřed 12 měsíci
mimetypeapplication/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
on same domainTrue
package id3205fd4d-a1c2-406e-8d31-384928596384
revision id9ee5d567-0b1b-4d3d-a9c0-9ea2e0a2304c
size18,5 KiB
stateactive
url typeupload