Podněty ke kontrole v oblasti bezpečnosti a ...

URL: http://opendata.vubp.cz/dataset/8042ad62-fc7d-4aed-b0af-a4af1f26b846/resource/6c007b44-bd67-4238-baa2-3eecb65ce968/download/podnety-ke-kontrole_bozp_2021.xlsx

bylo o 22 podnětů méně než v roce 2020. Z analýzy přijatých podnětů vyplývá, že tyto byly nejčastěji podány bývalými zaměstnanci, kteří ukončili pracovněprávní vztah se zaměstnavatelem z důvodů pracovních nebo osobních neshod. Část podnětů byla orgánům inspekce práce postoupena jinými orgány státní správy či institucemi, např. Českou obchodní inspekcí, Policií ČR (dále jen „PČR“), městskými úřady apod. Podněty do oblasti BOZP nejčastěji upozorňovaly na porušení právních předpisů při stavebních pracích, při provozu VTZ, při provozu strojů a dalších zařízení na pracovištích zaměstnavatelů, na nevybavení strojů ochrannými zařízeními, na neprovádění kontrol a revizí u zařízení, na neposkytnutí osobních ochranných pracovních prostředků (dále jen „OOPP“) zaměstnancům nebo na nedodržení povinností zaměstnavatelů v případě vzniku PÚ u zaměstnanců. Podněty směřující do oblasti stavebnictví upozorňovaly zejména na nedostatečně zajištěná staveniště při provádění zemních prací spojených s nedostatečně zajištěnými výkopy, oplocením (i proti vstupu nepovolaných osob), nezabezpečením zaměstnanců při pracích ve výšce technickou konstrukcí (např. lešením), nezabezpečením veřejných prostor, nad kterými se pracovalo apod. Samostatnou skupinou podnětů ke kontrole v oblasti bezpečnosti práce byly neuznané PÚ zaměstnanců zaměstnavateli, jejich nedostatečná evidence a problematika jejich finančního odškodňování. Problematika úrazů, které nebyly zaměstnavateli uznány jako PÚ, je složitá a tyto podněty přicházely často s velkým časovým odstupem, kdy se následně jen těžko dalo prokázat případná porušení ze strany zaměstnavatelů. V roce 2021 podněty poukazovaly také na porušení v oblasti všeobecné bezpečnosti práce. Mimo již výše uvedenou problematiku OOPP, se dále jednalo o nedostatečné vyhodnocení rizik na pracovištích zaměstnavatelů, neuhrazení pracovnělékařských vyšetření zaměstnavateli, nenaplnění zákonných povinností týkajících se vybavenosti pracovišť a pracovních prostředí, organizace práce. Některé podněty poukazovaly na obecné porušování BOZP u zaměstnavatelů bez bližší specifikace. V roce 2021 bylo na základě podnětů směřujících do oblasti BOZP provedeno celkem 423 kontrol u 402 kontrolovaných zaměstnavatelů. Z tohoto počtu se jednalo o 356 právnických osob a 46 fyzických osob. U více jak poloviny provedených kontrol (234) bylo konstatováno porušení právních předpisů. Z celkového počtu 841 porušení právních předpisů se z velké části jednalo o nedodržení povinností zaměstnavatele stanovených zákoníkem práce. Nejčastější porušené právní předpisy z oblasti BOZP: • 304 porušení zákoníku práce, • 222 porušení zákona č. 309/2006 Sb., která se týkala nezajištění dalších podmínek BOZP, 10 • 147 porušení NV č. 101/2005 Sb., jež souvisela s nenaplněním podrobnějších požadavků na pracoviště a pracovní prostředí, • 68 porušení NV č. 378/2001 Sb., která se týkala nezajištění bližších požadavků na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. Nejčastějším porušením zákoníku práce bylo nedodržení povinnosti zaměstnavatelů vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací BOZP a přijímáním opatření k předcházení rizikům (88 porušení) a porušení povinnosti zaměstnavatele nepřipustit, aby zaměstnanci vykonávali zakázané práce a práce, jejichž náročnost by neodpovídala jejich schopnostem a zdravotní způsobilosti (39 porušení). Další zjištění se týkala nesplnění povinnosti zaměstnavatele zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP.

Zakomponovat

Toto zobrazení zdroje není v tento okamžik k dispozici. Pro více informací klikněte zde.

Stáhnout zdroj

Další informace

Pole Hodnota
Datum aktualizace dat Prosinec 2, 2022
Datum aktualizace metadat Prosinec 2, 2022
Vytvořeno Prosinec 2, 2022
Formát application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Licence Creative Commons Uveďte autora
createdpřed více než 1 rokem
formatXLSX
has viewsTrue
id6c007b44-bd67-4238-baa2-3eecb65ce968
last modifiedpřed více než 1 rokem
mimetypeapplication/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
on same domainTrue
package id8042ad62-fc7d-4aed-b0af-a4af1f26b846
position4
revision idd8effa32-34cc-4165-ab6d-75531c14df54
size29,8 KiB
stateactive
url typeupload