Osvědčení o odborné způsobilosti vydaná dle zákona č. 309/2006 Sb.

V oblasti bezpečnosti práce je odborná způsobilost určena např. pro osoby provádějící hodnocení rizik na pracovišti, konkrétně tak pro odbornou způsobilost fyzických osob při zajišťování úkolů v prevenci rizik (tzv. OZO) a odbornou způsobilost fyzických osob k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP"). Zvláštní odborná způsobilost je určena pro zaměstnance provádějící obsluhu, montáž, údržbu, kontrolu nebo opravy technických zařízeních stanovených prováděcím právním předpisem.

Při uznávání odborné kvalifikace (způsobilosti), kterou fyzická osoba získala v jiném členském státě Evropské unie, jiném smluvním státě Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo ve Švýcarské konfederaci, se postupuje podle zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace, ve znění pozdějších předpisů. Uznávacím orgánem je Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Data a zdroje

Doplňující informace

Pole Hodnota
Zdroj https://docs.google.com/spreadsheets/d/1V6uNGcsMfixGmXiwcqt3wEcklfXuDkzL9YdLAr_vfd4/edit?usp=sharing
Autor VÚBP
Správce VÚBP
Naposledy aktualizováno 19 Březen 2024, 13:57 (CET)
Vytvořeno 19 Březen 2024, 13:56 (CET)
období roční
Časové pokrytí 2023-2024